Silicone Spray 250Ml
Slutsåld!
CRC

Silicone Spray 250Ml

99 kr
Webblager - Ej i lager
Produktbeskrivning
Artikelnummer: 33015
Referensnummer: 3000002387
Skydda plast, gummi och träytor! En färglös spray som smörjer ytorna i bilen och får dem att skina och se ut som nya igen. Sprayen förhindrar också att gummi fryser och härdar. Det är en praktisk spray som formar en färglös och ickehärdande film som snabbt tränger in i ytan och kan användas på sommar och vinter.

Varningsinformation: Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • Skadliga ämnen/blandningar som
  • är skadliga vid hudkontakt, inandning eller förtäring
  • irriterar hud, ögon eller luftvägar
  • kan ge hudallergi
  • kan leda till dåsighet eller att man blir omtöcknad
Brandfara
Extremt brandfarliga gaser.
Extremt brandfarliga och brandfarliga aerosoler.
Extremt brandfarliga, mycket brandfarliga och brandfarliga vätskor.
Brandfarliga fasta ämnen/blandningar.
Självreaktiva ämnen och blandningar som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
Organiska peroxider som är brandfarliga/reaktiva, t.ex. vid uppvärmning.
Pyrofora vätskor och fasta ämnen/blandningar (dessa självantänder vid kontakt med luft).
Självupphettande ämnen och blandningar (dessa kan självantända vid lagring i stora mängder).
Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser eller självantänder vid kontakt med vatten.

Miljöfarliga ämnen/blandningar som är
mycket giftiga för vattenlevande organismer vid kortvarig exponering
mycket giftiga eller giftiga för vattenlevande organismer vid långtidsexponering